“Mreža suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja”

Petak, 13.6.2014.

 

Od 23. do 24. svibnja 2014.g.održan je sastanak “Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja”, u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, na kojem su sudjelovale i predstavnice Skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja U.Z.O.R.. Cilj ovih sastanaka je objedinjavanje nastojanja u pravcu prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, kao i razvoja efikasnijeg tretmana/podrške žrtvama seksualnog nasilja.

Teme dvodnevnog sastanka bile su umjerene na promjene zakonodavnog okvira Republike Hrvatske po pitanju nasilja nad ženama, “Direktivu 2012/29 Europske unije o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina”, “Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u  obitelji Vijeća Europe” (poznatiju kao Istanbulska konvencija) te implementaciju “Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”.

Na sastanku su sudjelovale predstavnice organizacija civilnog društva, državnog odvjetništva i sudova, zdravstvene skrbi, Centara za socijalnu skrb, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske te predstavnice drugih tijela i institucija.